WhasApp Destek Hattı

Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi
İş bu Doğrudan Satış Bayi Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi My Office A/3 No :103 Karatay Konya adresinde mukim TEKNOONE TEKNOLOJİ A.Ş (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile  [..................................................................................................................] adresinde mukim,
[...................................] T.C. kimlik numaralı [......................................] bağımsız iş yapan iş sahibi ürün satış temsilcisi (bundan sonra “Bayi” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Tali Satıcılık ilişkisine temel teşkil eden ve taraflar arasında bu ilişkinin başında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar iş bu
Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.


     A) TANIMLAR                                           :
 
Bayi     : Şirkete kayıt olmuş, ürün alımı, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine bulunmaya hak kazanan kişidir. Bundan böyle “Bayi” olarak anılacaktır.
Sponsor  : Bağımsız satış temsilcilik hakkını kazanmış, bu hakla birlikte şirkete kazandırmış olduğu yeni Bayilerine işin nasıl yapılacağı konusunda yol gösteren, danışmanlık eden kişidir. Bu faaliyetleri yerine getireceğini, Bayi olmasıyla birlikte taahhüt eder.
PV : Bayilerin ürün aldığı zaman, aldığı ürüne karşılık sisteme yansıyan puan değerlerine verilen isimdir.  Sistemde tüm ürünler ve kazançlar PV değerleri üzerinden hesaplanır 1 PV  4 Türk Lirası’na tekabül eder.
Binary : İkili kol network marketing pazarlama ağı formasyonudur.
Kazanç Sistemi  : Şirket tarafından belirlenmiş olan komisyon ödeme planına denir.
Kazanç Sistemi; aktif olarak faaliyet gösteren Bayilerine, doğrudan kendilerinin referanslarıyla yeni ürün satış temsilcileri kazandırmalarıyla ve kendi sponsorluğundaki ekiplerin satışları için anlık, haftalık, aylık satış primlerini kazanmalarına imkan sağlamaktadır.
Kariyer    :Bayilerin satış ve pazarlama hacimlerine göre, sistemde bulundukları aşamalara verilen isimdir.
     B) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ                     :
İş bu Ürün Satış Temsilci Sözleşmesinin süresi bir yıl olup; fesih söz konusu olmadığı sürece aynı koşullarda sonraki yıllarda da devam eder.
 
C) İYİ NİYET KURALLARI                    :
Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.
D) GENEL HÜKÜMLER                             :
Şirket ile Bayi arasında akdi bir ilişki vardır. Bayiler bireysel anlamda diledikleri zamanda ve diledikleri şekilde şirket ilkelerine uygun hareket ederek çalışmalarını yürüteceklerdir.
Şirket dilediği zaman Bayilerini denetleme ve uyarıda bulunma hakkını saklı tutar. .
Şirkete ait tüm logolar ve markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununu ile koruma altındadır. Şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar. www.medsway.com.tr internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video, bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği koruma altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ayrıca  sosyal medya hesaplarında da aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.
 
Bayi ve şirket arasındaki akit, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında değildir. “Şirket” ürünlerinin satılması Bayi tarafından komisyon karşılığında üstlenilmiştir.
Şirket, satışları yükseltmek ve ürünlerin bir çok insana ulaşabilmesi amacıyla Kazanç Sistemini hazırlamıştır. Bu kazanç sistemi www.medsway.com.tr adresinden sisteme üye olan tüm bayileri eşit olarak kapsamaktadır.
Şirket ürünleri, sadece şirketin Bayileri tarafından satılır. Bayiler, şirkete ait ürünleri başka dijital ortamlarda satışını gerçekleştiremez. Şirketin belirlediği fiyat politikalarının dışında farklı bir fiyatla satışını yapamaz.
Şirket; satışa sunduğu tüm ürünlerinin malikidir. Bayiler söz konusu ürünler üzerinde herhangi bir hak sahibi olmamak ile birlikte şirket yetkilisi de değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu markalar hiçbir mecra üzerinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bayilerin hataları neticesinde doğacak zararlardan şirket mesul tutulamaz. Bayi, iş bu sözleşme başta olmak üzere diğer tüm sözleşmelere uymak şartı ile ticari faaliyetlerini yürütme haklarına sahiptir.

Şirket ürünlerini; Kazanç Sistemi dahilinde Bayilerine satışını yaptırmaktadır. Tüm ürünlerin fiyatlarına KDV dahildir.
 
Şirket web sitesi olan www.medsway.com.tr adresinde bulunan kayıt formu aday Bayi tarafından doldurulur. Şirket tarafından kayıt formu onaylandıktan sonra kişi artık Bayidir.
Bayi olan kişi,  şirket tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.
 
Her bir Bayi şirkete vermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğru olduğunu beyan etmiştir. Doğru verilmeyen iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, Bayinin kendisi sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda şirketin nihai olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  

Şirket tarafından yayınlanan ve taraflar arasında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullarda zaman içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Yapılacak bu değişiklikler Bayiye e-posta yoluyla veya www.medsway.com.tr sitesi üzerinden sipariş vermeden önce duyurulacaktır. Bayi ilgili değişiklikleri incelemek ve yeni bir sipariş vermeden bu değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür. Bayi, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.
 

ÖDEME;
Bayinin hak etmiş olduğu komisyon tutarları, şirkete bildirmiş olduğu kendisine ait banka iban numaralarına şirket tarafından ödeme gerçekleştirilir. Şirketin ödeme yapması için bayilik ismi ile şirkete bildirmiş olduğu hesap numarası veya iban aynı kişiye ait olmak zorundadır. Farklı bir ibana ödeme yapılmaz.
 
Komisyon ödemelerinin şirket tarafından gerçekleştirilebilmesi için; Bayilerinin aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir.
 
·    İşbu Sözleşme’nin imzalanmış olması yada web sitesi üzerinden (www.medsway.com.tr) onaylanmış olması.
·    Şirket ürünlerine ait dokümanları uyarınca üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranışlarda bulunmamış olması,
·    Vergi mükellefi olan Bayinin, düzenleyeceği asıl hak ediş faturasının şirkete ödeme gününden önce ulaşmış olması.
 
Koşulları gerçekleştirip IBAN numarası olmayan Bayilerin hak edişleri, şirkete iban numarası iletilene kadar ödeme bekletilir.
 
Hak edişten doğan ödemeler stopaj ayrıldıktan sonra (vergi mükellefleri hariç) yapılır. Vergi mükelleflerine ise fatura karşılığı ödemeler gerçekleştirilir.
 
Ürünler, sadece www.medsway.com.tr web sitesinde satılabilir. Başka web sitelerinde, başka tanıtım araçlarında tanıtılması ve bu şekilde satışa arz edilmesi için şirketten yazılı onay alınmalıdır. Bayinin, yazılı olarak bir taahhütname hazırlayıp imzalaması gerekir. Taahhütnamede;  paylaşılacak ürün görselleri, metinler, animasyonlar, videolar, satış fiyatları, paylaşım süresi  vb. tüm bilgiler belirtilmelidir. Şirket, taahhütnameyi onaylama hakkını saklı tutar.  Bunların yapılmaması durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacaktır.


 E) BAYİNİN SORUMLULUKLARI :
 
Bayi, Şartlar ve Koşulların kendisine teslim edilmiş olduğunu, içeriğini okuyup anladığını, ilgili Şartlar ve Koşullarda ön görülen tüm şartların yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Şartlar ve Koşullar uygulanır. 
   
Şirket ürünleri, Şirket tarafından yayınlanan Plan, El Kitabı ve benzeri dokümanlarda yer alan ilkeler, uygulamalar ve satış yöntemi (doğrudan satış) ile satılabilir. Ancak Şirket ürünlerinin, bu ürünlerin marka değerini düşürecek şekilde, belirlenen yöntem haricinde satışa sunulması yasaktır. Bayi bu kurala uyacağını ve aksi davranışının Sözleşme’nin feshi sonucunu doğuracağını ve meydana gelen zararları karşılamayı Kabul ve Taahhüt eder.
 
Bayiler 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan beyanda bulunan bayileri için şirket fesih haklarını saklı tutar.
 
Bayiler hiçbir şekilde kendilerini şirketin resmi temsilcisi olarak tanıtamaz.
                                                    
Hiçbir Bayi şirket yetkilisi değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan şirket markaları hiçbir şekilde izinsiz olarak kullanılamaz. Bayilerinin hataları neticesinde doğacak zararlardan şirket mesul tutulamaz. Bu hatalar neticesinde şirket zarara uğratılmışsa, şirket Bayinin temsilciliğini sonlandırma ve zararın Bayiden tazmin edilme hakkını saklı tutar.
 
Bayilerin görevi, bağımsız satış temsilcilikleri vermek, ürünlerinin kullanımını artırmak ve tanıtımını yapmaktır.
 
Bayiler gerçekleştirmiş oldukları satışları ve karşılığında kazanmış oldukları PV puanlarını takip etmek ve kontrol etmek zorundadırlar.
 
Bir Bayi, ürünün ambalajı üzerindeki kullanım şekli dışında kimseye farklı kullanım şekillerinden bahsedemez. Ürün satış temsilcisi; ürünün faydalarına ilişkin, şirketin yayınladığı bilgiler dışında farklı bilgiler veremez.
Kişinin bilgisi olmadan; bir Bayi o kişinin adına hesap açamaz. Bağımsız ürün satış temsilciliği teklif edilen kişi, isterse kendi kaydını kendi yapacaktır.
 www.medsway.com.tr internet sayfasından sponsor tarafından yönlendirilen kişi, şirketin Bayi olmak için “Bayilik Başvuru Formunu” doldurmalıdır. Kaydı yapılmış olan Bayi,  ürün satmak ve Kazanç Sisteminden kazanç elde etme hakkını kazanır. Yine bununla birlikte, Bayilik başvuru formunu imzalayıp şirkete ulaştırması ile birlikte de aynı hakları elde eder.
 
Ürün satış temsilciliği onaylanan kişi, şirketin yazılı olarak iş bu sözleşmede beyan ettiği tüm kurallara uyacağını taahhüt eder.
 
Bayi, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketin, Bayinin yükümlülüklere aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Bayine rücu etme hakkı mevcuttur.


 
Bayi, Sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu çerçevede Kanun uyarınca elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını; gerekli bilgilendirmeyi yapacağını ve muvafakatleri alacağını, kayıt yaptığı danışmanların ve kendisinin ihlallerinden münferiden sorumlu olacağını, bu sebeplerle Şirketin herhangi bir zararının doğması halinde bu zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, aynı zaman bu hususun Sözleşme’nin feshi sebebi olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Şirket’in satış ağı, başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Şirket ürünlerini; şirketin Bayilerine satmış olduğu satış fiyatlarının altında satış yapamaz.
 
Bayi, Şirket’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak ve Şirket tarafından kendisine verilen bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine hareket edilmesi halinde, Şirket, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.
 
Şirket; ürünlerini www.medsway.com.tr web adresi dışında başka mecralarda satışına, Bayi tarafından verilen ve şirketin istediği bilgileri içeren taahhütnameyi onayladığı takdirde izin verecektir. Şirket,  www.medsway.com.tr web adresi dışındaki onaylanmayan hiç bir mecrada ürünlerin tanıtım ve satışına izin vermeyecektir. 
 
Bastırılacak tanıtım kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir.
 
Bayi, şirket adına hiçbir beyanda bulunamaz. Ancak şirketin onayı ile Bayinin şirket ürünleri ve üyeliği ile ilgili tanıtım yapılması mümkündür. Aksine hareket edilmesi halinde, şirket, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.
 
Bayi, iletişim bilgilerinin değişikliğini şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 
Bayi; sipariş verdiği ürünlerin bedelini, kredi kartı yöntemi ile yada banka havale/eft yöntemi ile şirket hesabına ödemesi durumunda ürünleri faturası ile birlikte belirtilen adresine gönderilecektir.
 
Ürün bedelleri kesinlikle nakit olarak başka bir Bayine elden verilemez, yine aynı şekilde şirkete elden nakit ödeme yapılamaz. Başka bir bayiye herhangi bir şekilde ödemesi yapılan siparişlerin hiçbir geçerliliği yoktur.
 
Bayiler, gerçek dışı beyanlarla şirkete ve diğer bayilere zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin ürün satış temsilciliğini fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.
Bayiye teslim edilen araçlar, şirket tarafından herhangi bir sebeple geri çağrıldığında, bayi en geç 24 saat içinde aracı teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.. Araç teslim edilirken yapılacak olan hasar,zarar veya maddi kayıp bayi tarafından tazminatı bayi karşılamakla sorumludur.

Bayi şirketin ürünlerini hiçbir platformda bayi satış fiyatı altında veremez. Şirketin belirlemiş olduğu fiyatın altında satış yaptığı anlaşılan bayiyi şirket tarafından uyarılır. Ancak satış yapmaya devam etmesi halinde, şirketin ve tüm bayilerin ticaretini töhmet altında bırakmasından dolayı bayinin bayilik sözleşmesi şirket tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.
Medsway, Network Marketing sistemde BAYİ'ler başka doğrudan satış firmalarına üye olabilir ürün kullanabilirler. Ancak, Medsway'in ilk kariyer basamağı olan Asistan Kariyerine gelen Bayilerin kariyeri onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında ya da üyelik sistemi ile çalışan ve kazanç getirisi olan organizasyonlarda aynı anda temsilci, bağımsız distribütör, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu BAYİ’ den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet BAYİ ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu BAYİ’nin Bayiliği ; Şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile askıya alınacak ve şirket gerekli gördüğü taktirde fesih edilecektir.

F) ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI      :
 
Şirket, ( 50 pv altındaki kargolar hariç ) kargo tutarı şirkete ait olmak kaydıyla Bayiye ürünleri Kargo aracılığı ile ulaştıracaktır.
Şirket; bayilerine, ürünleri kullanımlarında ve yeni bayilikler kazandırmasını desteklemeyi taahhüt eder.
Şirket, herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunacağını taahhüt eder.
Şirket fiyat ve PV değişiklikleri hakkında en az 1 ay öncesinden bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.
 
G) KOMİSYON PLANI VE KAZANÇLAR:
 
BAYİLER Şirketin ücret planı ile ilgili olarak yanlış beyanlarda veya iddialarda bulunmayacaklardır. BAYİLER herhangi bir kazancı veya satış beyanını belgelenmiş gerçeklere dayandıracaktır.

Şirket, Bir BAYİ’nin herhangi bir miktarda, sabit bir para kazanacağının garantisini vermez.
Şirket Kazanç Sistemi içinde (Referans Bonusu) ve “binary” (eşleşme) kazancı, Matching Bonus, kariyer bonusu, dünya cirosu, Business Paket havuz kazancı  ve diğer promosyonları kapsamaktadır.

 REFERANS BONUSU : Bayi kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi şirketin kendisine vermiş olduğu referans kodu ile, şirket Kazanç Sistemine dahil etmesi durumunda, referans olduğu yeni Bayi'nin yaptığı, yapmış olduğu her alışverişin PV puanı üzerinden, %15 ile %25  oranında komisyonu, ödeme yapılarak bayi cüzdanına TL karşılığı olarak aktarılır. Bu aktarılan miktar üzerinden %20 stopaj vergisi kesilerek sisteme kayıtlı kendi adına olan banka hesabına ödeme yapılır.
( Profesyonel Paket, Platinium Paket ve Business Paket  ) satın alarak, şirkete bayi olanlara ,sisteme dahil olduğu ilk 15 gün boyunca referans kazancı %25 üzerinden hesaplanır. Devam eden günlerde %20 üzerinden hesaplanır.
( Basic paket, Starter paket ve Master Paket  ) satın alarak sisteme dahil olan ve bayi statüsü kazanan tüm bayilere, kendilerinin sisteme dahil olduğu ilk 15 gün boyunca referans kazancı %20 üzerinden hesaplanır. Devam eden günlerde %15 üzerinden hesaplanır.

Şirket, bayilerinin almış oldukları paketlere göre en fazla 5 derinlik üzerinden bayilerine referans kazancı kazandırmayı taahhüt eder.
Şirketin bayisine yapmış olduğu ödemeler Yıllık olarak hesaplanır. Bayi 365 gün boyunca yeni bir ürün satın almamış ise, sayfasının pasif olacağını ve referans bonusunu, eşleşme bonusunu, kariyer bonusu ile diğer bonusları alamayacağını peşinen kabul eder.

 
EŞLEŞME BONUSU (BİNARY BONUSU) : Binary kazancı bayinin kısa kol cirosunun pv değeri üzerinden hesaplanır. Binary Bonusu oranı, sisteme kayıt olan her bir bayinin  yapmış olduğu alışverişin gelmiş olduğu PV değerine göre değişiklik arz eder.

Buna göre bayinin sağ ve sol ekiplerinden gelen pv oranının her 300'e 300 eşleşmesinden kişi bulunduğu paketine göre aşağıdaki primi almaya hak kazanır.
50 PV ile 99 PV arasındaki Paket sahipleri her eşleşen 300 PV değeri için % 10
100 PV ile 199 PV arasındaki Paket sahipleri her eşleşen 300 PV değeri için  % 12
200 PV ile 399 PV arasındaki Paket sahipleri her eşleşen 300 PV değeri için % 14
400 PV ile 799 PV arasındaki Paket sahipleri her eşleşen 300 PV değeri için % 16
800 PV ile 1199 PV arasındaki Paket sahipleri her eşleşen 300 PV değeri için % 18
1200 PV ve üzeri Paket sahipleri her eşleşen 300 PV değeri için  % 21 komisyon almaya hak kazanırlar.
Bu ödemenin alınması için;
• 1 PV 4 Türk lirasıdır.

*  Kısa kolda 300 PV ve katları puanın olması,
• Bireysel kayıtlarında sağ ve sol kollarında bir (1)’er aktif ön sıra (doğrudan kendisinin sponsor olarak işe dahil ettiği Bayi) olmalıdır. Bu kişilerin yılda bir defa ürün alımı yapmaları yeterlidir. Daha sonraki aylarda aktif olup olmamalarına bakılmaz yada yeni birer ürün alımı yapmış Bayi aranmaz.
• Eşleşme bonusu Aylık maksimum 100.000 TL ye kadar tahsil edilebilir. Şirket eşleşme bonusu olarak aylık en fazla 100.000 TL ödeme yapacaktır. Bu tutarın üstündeki ödemeler başka bir haftaya devredilmez.

* Bayinin belirtilen kazancı alabilmesi için yıllık minimum 50 pv'lik bir ürün satın almış olması ve her iki kolunda kendi referansı ile birer aktif bayisinin olması gerekmektedir.
  

KARİYER KAZANCI
Bayiler, alt ekiplerinden gelen satışlardan oluşan PV puanlarına göre kariyer kazanırlar. Şirket kariyer planında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kariyer planı ile ilgili güncellemeler www.medsway.com.tr’de tüm üyelere ilan edilir.

Yürürlükteki kariyer planı şu şekildedir;

Buna göre, 
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 1000 PV oluşturan Bayi Asistan kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 3000 PV oluşturan Bayi Danışman kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 7000 PV oluşturan Bayi Uzman kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 15000 PV oluşturan Bayi Lider kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 30.000 PV oluşturan Bayi Altın Lider kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 60.000 PV oluşturan Bayi Zümrüt Lider kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 120.000 PV oluşturan Bayi Elmas Lider kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 250.000 PV oluşturan Bayi Direktör kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 500.000 PV oluşturan Bayi Altın Direktör kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 1.000.000 PV oluşturan Bayi Zümrüt  Direktör kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 2.000.000 PV oluşturan Bayi Elmas  Direktör kariyerine ulaşır.
Binary Ağacında kısa kolunda toplam 4.000.000 PV oluşturan Bayi Koordinatör kariyerine ulaşır.Kariyer Bonusu :
Asistan kariyerine gelen bayi 600 TL ( alışveriş cüzdanına )
Danışman kariyerine gelen bayi 1.000 TL ( alışveriş cüzdanına )
Uzman kariyerine gelen bayi  1.500 TL ( Alışveriş cüzdanına )
Lider kariyerine gelen bayi 2.500 TL Çekilebilir tutarına
Altın Lider kariyerine gelen bayi 3.000 TL Çekilebilir tutarına
Zümrüt Lider kariyerine gelen bayi 6.000 TL Araç kira desteği
Elmas Lider kariyerine gelen bayi 10.000 TL Araç kira desteği
Direktör Kariyerine gelen bayi 20.000 TL Araç kira desteği
Altın Direktör kariyerine gelen bayi 50.000 TL Nakit
Zümrüt Direktör kariyerine gelen bayi 100.000 TL Nakit
Elmas Direktör kariyerine gelen bayi 200.000 TL Değerinde Araç
Koordinatör Kariyerine gelen bayi 400.000 TL Değerinde Araç almaya hak kazanır.

Koordinatör kariyerine gelen ilk 10 kişiyi şirket %10 resmi hissedarı olarak kabul edecektir. Bu kişiler resmi hissedar olarak yönetim kurulunda temsil edilecektir.
Yukarıda belirtilen kariyer tablosunda bir zaman kısıtlaması yoktur. Kişi sağ ve sol kolda belirtilen puan seviyesine ulaştığı zaman belirtilen kariyere gelmiş sayılır ve kariyer karşılığında şirketin belirlemiş olduğu ödülü almaya hak kazanır. Kariyer planlamasında Asistan, Danışman ve Uzman kariyerine gelen bayinin ödülü alışveriş cüzdanına, diğer kariyer ödülleri ise %10 alışveriş cüzdanına kesinti yapıldıktan sonra çekilebilir tutarına yansıtılır.
Kariyer ödülleri www.medsway.com.tr üzerinden yayınlanmaktadır.
Bayi kariyer imkanlarından faydalanması için aktif olmak zorundadır. Herhangi bir Bayinin, ürün satış temsilciliği sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu yapılmadıkça, bir kez elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için herhangi bir şart bulunmamaktadır

 
MATCHİNG BONUS : Şirket, kariyere göre; Bayilerine , kendi sponsorluğu altındaki ekiplerinin eşleşme bonusu kazançlarına göre şirket tarafından belirlenmiş yüzdelik dilimler çerçevesinde ödemeler yapar. Bu ödemelerin hak edilebilmesi için kariyer şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Eşleşme bonusu komisyonunda uzun kol ve kısa kol dengesinde en az 1 (bir) er aktif ön sıra Bayi olması şartı aranmaktadır.

Matching bonusu, kişinin kariyerine göre farklı derinlik ve komisyonlardan kazanç elde etmesine olanak sağlar.
Bu kazancı elde etmesinin şartı kariyer yapmış olması ve bulunduğu kariyere bağlı olarak kendisine bağlı unilevel 5 derinlikten kol dengesi gözetmeksizin 2 alt kariyer çıkarması gerekmektedir.
DANIŞMAN kariyerine gelen bir kişi, kendi 1. derinliğinden (unilevel olarak) % 5 kazanç sağlar ( 5 Derinliğinden kol dengesi gözetmeksizin 2 ASİSTAN veya üzeri kariyer çıkarttırması gerekir)
UZMAN kariyerine gelen bir kişi, kendi 1. derinliğinden (unilevel olarak) % 10 kazanç sağlar ( 5 Derinliğinden kol dengesi gözetmeksizin 2 DANIŞMAN veya üzeri kariyer çıkarttırması gerekir)
LİDER kariyerine gelen bir kişi, kendi 1. derinliğinden (unilevel olarak) % 20, 2. derinliğinden % 5 kazanç sağlar ( 5 Derinliğinden kol dengesi gözetmeksizin 2 UZMAN veya üzeri kariyer çıkarttırması gerekir)
ALTIN LİDER kariyerine gelen bir kişi, kendi 1. derinliğinden (unilevel olarak) % 20, 2. derinliğinden % 10 kazanç sağlar ( 5 Derinliğinden kol dengesi gözetmeksizin 2 LİDER veya üzeri kariyer çıkarttırması gerekir)
ZÜMRÜT LİDER kariyerine gelen bir kişi, kendi 1. derinliğinden (unilevel olarak) % 20, 2. derinliğinden % 10, 3.derinliğinden % 5 kazanç sağlar ( 5 Derinliğinden kol dengesi gözetmeksizin 2 ALTIN LİDER veya üzeri kariyer çıkarttırması gerekir) vs...
Matching bonus çizelgesi www.medsway.com.tr üzerinde yayınlanmaktadır.

DÜNYA CİROSU :
Bayi tüm yükümlülüklerini yerine getirip, Zümrüt kariyerine geldiği zaman Şirket Tüm dünyada yapmış olduğu cirosunun % 3 kısmını belirli komisyon oranında bu kariyer ve üstündekilere dağıtır.
Zümrüt Lider % 3 Dünya cirosunun % 10 kısmını
Elmas Lider % 3 Dünya cirosunun % 10 kısmını
Direktör  % 3 Dünya cirosunun % 10 kısmını
Altın Direktör  % 3 Dünya cirosunun % 10 kısmını
Zümrüt Direktör  % 3 Dünya cirosunun % 10 kısmını
Elmas Direktör  % 3 Dünya cirosunun % 20 kısmını
Koordinatör  % 3 Dünya cirosunun % 30 kısmını almaya hak kazanır.
Belirtilen kariyerlerde bulunan kişiler belirtilen rakamı eşit şekillerde paylaşırlar. Belirtilen kariyerde bayi tek başına ise, belirtilen komisyonu tek başına almaya hak kazanır.

BUSİNESS PAKET HAVUZ KAZANCI :  Bir bayi 1200 pv oranında ürün satın aldığı zaman, şirket 1 yıl boyunca bu bayiyi Tüm Cirosunun % 3 oranına ortak eder. Bayinin bu ortaklıktan faydalanabilmesi için, aylık belirtilen kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Kişi business paket aldıktan sonra, aylık minimum 50 pvlik ürün almak yada minimum 50 pv lik bir bayi yapmak ile birlikte bu havuza o ay dahi olabilir.
Bu kazanç kişinin business paket olduğu süre zarfı içinde geçerlidir. ( Kişinin 365 gün içinde yapmış olduğu Pv tutarları 1200 pv bulması anlamına gelmektedir. Gün ve Pv değerleri hergün gece yarısı güncellenmektedir.)
AYLIK PROMOSYONLAR : Promosyon düzenleyip, düzenlememek tamamıyla şirketin inisiyatifinde ve takdirindedir. Şirket dilediği kampanyayı dilediği süre zarfında yapıp yapmamakta serbesttir.
 
H) ÖDEMELER                                          :
 
BAYİ, şirketin prim ve komisyonlarını almaya hak kazanabilmek için sözleşme hükümlerine aykırı davranılmayacağını, bu hükümlerin, Şirket sözleşme ve Prosedürleri’nin veya Şirket Pazarlama ve Kazanç Planı’nın Şirketin kendi takdiriyle değiştirilebileceğini ve bu başvuruyu yapmakla, tüm değişikliklere de uyacağını kabul eder.

Şirket Bayilerine çekilebilir tutar üzerinden ödemesini gerçekleştirir. Şirketin Bayiye ödeme yapabilmesi için, Bayinin banka hesap bilgilerini doğru bir şekilde şirketle paylaşması gerekmektedir. Şirkete yanlış sunulan banka bilgileri için ödeme yapılmayacaktır. Özel durumlarda hesap sahibi, noter onayı olması durumunda bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. 
Şirket komisyon ödemesi yaparken, komisyon tutarından %20 stopaj vergisini kesip (kesilen stopaj vergisi maliyeye ödenecektir), kalan tutarı Bayinin banka hesabına havale / EFT olarak ödenecektir. Örnek olarak 2.000 TL ödeme talep eden ürün temsilcisi %20 oran olan 400 TL komisyonundan kesilerek devlete, kalan tutarın da 1600 TL şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 
Şayet Bayi vergi mükellefi ise şirkete %18 KDV dâhil edilerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili fatura şirkete ulaşması durumunda fatura bedelinin ödemesi gerçekleştirilir. Örnek olarak 2000 TL ödeme talep eden ürün temsilcisi KDV dahil 2000 TL tutarında fatura kesmek durumundadır.
 
Gerekli görüldüğü durumda şirket, Bayilerini de korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
Ödeme talep eden Bayilerinin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı günden itibaren 7 gün içerisinde Havale / EFT olarak Bayilerinin banka hesabına yatırılacaktır.
 
50 TL altındaki bakiyeler şirketten ödeme olarak talep edilemez. 50 TL ve üzerindeki bakiye şirket tarafından ödeme talep eden bayiye ilgili vergileri düşülerek ödenecektir.
 
Türkiye dışındaki bayilerin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkanları kullanarak ürün temsilcisi ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.
 
Yurt dışındaki Bayilerimize yapılacak komisyon ödemeleri; talep edilen TL komisyon tutarı, ödeme günündeki geçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası usd döviz alış kurundan usd döviz tutarına çevrilerek ödeme yapılır.
 
 
Şirket fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, bayilerine bir ay önceden elektronik ortamda ve/veya www.medsway.com.tr internet sitesinden yayımlayarak bildirme şartıyla, saklı tutar.
 
Şirket Dolar kurunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarına endeksler.
Söz konusu fiyatlandırma, bütün Şirket ürünleri için geçerli ve ürün adedi üzerinden hesaplanmıştır.
 
I) ŞİRKETTEN ÜRÜN TEMİNİ              :
Her Bayi, kendi hesabından kendi adına ürün siparişi verir ve satın alır.
Bayiler, tüm ürün siparişlerini şirket merkezine vereceklerdir. Ayrıca www.medsway.com.tr sayfasına kendi kullanıcı adları ve şifrelerini girerek alışveriş yapabilirler.
Sipariş bedellerinin şirket hesabına ödenmesiyle birlikte Kazanç Sistemine uygun prime esas puanlar hesaplara yansır.  www.medsway.com.tr internet sitesinden her gün siparişlerinizi ve PV’lerinizi kontrol edebilirsiniz. 
Ödemesi gerçekleştirilmiş siparişler Bayiye teslim edilir.
 
J) İADE/İPTAL ŞARTLARI                     :
Teslim alınan siparişte herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak şirket merkezine (24) saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. (8) gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul edilmiş sayılır ve iade işlemi yapılamaz.
 
Tüketici Kanunu kapsamında ürün iadesi yapılması durumunda istenirse para iadesi yapılmakta istenirse de iade edilen ürünlerin yerine aynı ürünler ek ücret talep edilmeden Bayiye gönderilecektir. 
 
K) TANITIM VE PAZARLAMA                                     :
 
Bayi ürün tanıtımlarında hiçbir şekilde sağlık ibaresi, sağlığa iyi gelir, iyileştirir vb. ifadeleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Sadece şirket tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemelerle tanıtım yapılabilir.
 
Şirketin onayı olmayan basılı ve görsel malzemelerden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır. Ürün tanıtım toplantılarında gelen davetlilerden hiç biri ürün almak zorunda değildir.
 
Bayiler, tanıtımlarda telif hakkı içeren görselleri ve materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 
Şirketin sunum dosyalarındaki bilgiler haricinde abartılı veya başka bilgilerin verilmesi, yüksek kazanç vaadlerinde bulunulması kesinlikle yasaktır.
 
Cezai işlem gerektiren Bayi faaliyetleri aşağıdadır.
 
• Sosyal medya paylaşımlarında, hastalık adı ve/veya tedavi eder, hastalığı iyileştirir, sağlığa iyi gelir vb aynı anlama gelebilecek cümle ve kelimelerin kullanılması,
• Herhangi bir mecrada ürünlerimizin ilaç, sağlık maddeleri, sağlık bantları gibi TEDAVİ EDİCİ ANLAMINA GELEN her türlü paylaşımının ve bilgilendirilmesinin yapılması,
 
Söz konusu maddelerden herhangi birinin birinci ihlali, temsilcilik hakkının 3 ay süre ile askıya alınması ve paylaşımların devam etmesi, süresiz ürün temsilciliği haklarının feshi cezası ile sonuçlanacaktır.
 
 


L) BAYİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVİR ŞARTLARI:
 
Miras yolu ile bağımsız satış temsilcilik devredilebilir. Miras yolu haricinde; Şirket, devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş (onay verme zorunluluğu yoktur) olmadıkça bağımsız satış temsilcilik devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.
Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için kişinin 18 yaşından gün almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.

Genel anlamda Bayilerin sponsor değiştirmeleri yasaktır. Ancak kişi herhangi bir gerekçe göstermeksizin mevcut bayiliğinden istifa ederek, 6 aylık bir aradan sonra yeniden bayilik kaydı oluşturarak çalışmaya başlayabilir.  İstifa etmesinin şirket tarafından onaylanması ile birlikte kazanmış olduğu tüm hakları kaybeder.  Bununla birlikte kişi gerekçeleriyle birlikte bir sponsor değişikliği talebinde bulunur ise, mevcut sponsoru ile de görüşülüp şirket uygun bulursa kişinin istifasını alır. İstifasının şirket tarafından onaylanması ile birlikte kazanmış olduğu tüm hakları kaybeder. Akabinde kişi şirkete yeni sponsor bilgilerini verir. Şirket yeni sponsorunu uygun bulursa hesabını onaylar ve kişi yeni sponsoru ile çalışmaya başlar.
Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm haricinde temlik ve devri mümkün değildir. Ölüm durumunda ürün temsilcisi olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2) ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı taktirde şirketin kendi taktirinde olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda ürün satış temsilciliği, mahkeme tarafından atanacak vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu vasi, şirket ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına kadar ürün temsilciliğin Bayi statüsünde kalacaktır.
 Farklı iki hatta sahip Bayilerin evlenmeleri durumunda, evlilik öncesi kurdukları bağımsız satış temsilcilik hatlarını, aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.
 
M) SÖZLEŞMENİN FESHİ                                  :

Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Bu durumda sözleşmeye aykırı davranan taraf menfi ve müspet tüm zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
 
Taraflardan herhangi biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için Üyelik İptal Formu örneği kullanılabilir. Sözleşme’nin feshi durumunda BAYİNİN Şirket’e olan bütün borçları muaccel hale gelir. BAYİ, Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle, Şirket’ten herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.
Bir Bayi, bayilik hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey organizasyonu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren Bayinin kendi mevcut kuruluş şeması muhafaza edilir, ancak görevi sona eren bayinin sayfası kapatılır.
 
Her bir bayi sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen Bayi hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen bağımsız satış temsilcilerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır. Bu durumda kapatılan hesaplarla ilgili herhangi bir hak talep edilemeyeceği Bayi tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.
 
Fesih ile gelir ve komisyon, hak ediş primi kazanma imkanı da sona ermektedir.
 
Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebebidir;
 
• Şirketimiz ürünlerinin, başka ürünlerle birlikte reklamının yapılması,
• Şirketin veya Bayilerin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,
• Diğer bir Bayinin olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,
• Şirket ürünleri ve Kazanç Sistemi hakkında yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,
• Şirket ürünlerinin www.medsway.com.tr web sitesinin haricinde başka mecralarda satış fiyatının altında fiyatlarla faaliyetlerinin yürütülmesi.
• Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin, veya yeniden etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut örtülü dahi olsa izin verilmesi.
• Şirketin onayı olmayan, basılı ve görsel malzemelerin kullanılması.
• İş bu sözleşmedeki şartların ihlal edilmesi.
• Yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz tanıtım yapması.
• Bayinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü kişilerden menfaat sağlaması.
• Şirkete ait bilgilerin, şirketin izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılması.
• Bayinin şirket dahilinde bulunan Bayilerine farklı bir Network Marketing işi teklif etmesi.
• Şirketin markalarına zarar verecek her türlü davranış.
• Şirketin Bayilerinin, başka bir network marketing şirketinin tanıtımını yapması.
• Bayinin şirkete ait özel ve gizli bilgi ve belgeleri 3 kişilerle paylaşması. 
• Medsway ' de  bayiliği devam eden gerçek veya tüzel kişilerin başka bir firmaya üye olması durumunda bayiliğin iptaline, doğacak oluşan zarardan sorumlu olduğunu ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı

Bir Bayi kendi ürün satış temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete yazılı bilgi vermek zorundadır.
 
Ürün satış temsilciliğini sona erdiren ürün temsilcisi, sona erdirildiği tarihten itibaren tüm haklarını kaybeder.
 
Bayiler sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde sözleşmesini fesih etmek isterse, şirkete yapmış oldukları ödemeler iade edilir.
Ancak aşağıda belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir;
 
• Kendisi tarafından satılmış olan ürünler,
• Bayine teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri gönderilmemiş olan ürünler,
• Bayinin hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş ürünler,
• İade edilmiş ürünler sebebi ile Bayilerine ödenmiş bulunan PV’ler ve bundan doğmuş tüm alacaklar Bayilerine ödenecek miktardan düşülecektir.
 
İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi durumunda iade gönderim bedeli şirkete aittir.
 
Bayi sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra sözleşmesini fesih etmek isterse, şirket son bir ay boyunca Bayi tarafından sistem uyarınca alınmış bulunan ürünleri geri alacaktır. Geri alma şartları aşağıda belirtilmiştir;
• Bayi tarafından malları için ödenmiş fiyattan geri alınacaktır,
• Bayilerin hatası sebebi ile bozulan, iade edilmiş ürünlerin bedeli kesilecektir,
• Ürünler için Bayi tarafından tahsil edilmemiş olan PV ve bundan doğmuş tüm alacak tutarları kesilecektir,
• İade edilen ürünlerin yeniden satılabilir durumda olması ve gerekli olan ürünler için son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.
 
Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli Bayilerine aittir. Bu bedelin Bayiler tarafından ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu bedel Bayiye ödenecek paradan kesilecektir.
 
Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, ürünlerin, Bayiler tarafından şirkete iade edilmesi üzerine ödenecektir.
 


N) SON HÜKÜMLER                                :

Herhangi bir bilgi edinmek isteyen Bayilerin sorularını ilk önce kendi sponsorlarına veya üst kademe sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan genel merkez ile temasa geçilmelidir. Ayrıca bayiler kendi back ofis sayfalarından destek bölümünden de sorunlarını iletilebilir.
 
Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda münhasıran Konya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
İşbu sözleşme …./……./…….. tarihinde aşağıdaki temsil yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır. Bayilerin online sözleşmeyi imzalaması ıslak imza yerine geçmektedir.
 
İş bu Sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak düzenlenmiş ve ../../…. tarihinde imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha Şirket’te kalacaktır. Talebi halinde Satış Temsilcisi’ne fotokopisi verilecektir. 
 
 
 
TEKNOONE TEKNOLOJİ A.Ş 
 
 
BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİ            :
Adı- Soyadı                                          :
TC Kimlik No                                       :
Adres                                                    :
İmza